HEC 0645a  HEC 0649c  HEC 0732  HEC 0737  HEC 0758a 
HEC 0758  HEC 0759  HEC 0763a  HEC 0803a  BW3 2390a (2) 
BW3 2408a (2)  BW3 2443c (2)  MAR 074b  MAR 165ahefb  JHE 1952c 
JHE 2000b  KST 1231a  KST 1232a  KST 1463a  KST 1373a 
KOS 023border  KOS 048a  KOS 054c  AGA 0819  AGA 3505 
AGA 3643  AGA 3676a  AMY 8855a  AMY 8904a  ANE 5125 (2) 
ANE 5127a (2)  Aga G 0096a  CAM 8950  CAM 9004  CAM 9158 
CAM 9332f  EIM 5782a  EIM 5834  EIM 5853sep  EIM 6076 
EIM 6114a  EMA 8457a  EMA 8643  CLA 9221b (2)  EMA 8718 
EMA 8726  RUT 0718a  RUT 0740  MAI 6764b  MAI 6810a (2) 
MAI 6832a  MAI 6890a (2)  Nad 0080  Nad 0168  Nad 0195 
Nad 0298  Nad 0318  I can see you  KAR 2234  KAR 2065 
KAR 2104  KAR 2113  C10 4736  C10 4758  TAN 8257 
KST 5407high  KST 5670a